Servizos do Ventanilla Única

Dentro do obxectivo de simplificación administrativa perseguida pola Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de decembro de 2006 relativa aos servizos no mercado interior (Directiva de Servizos), destaca o establecemento dun sistema de portelo única que permita aos prestadores de servizos, a través dun único punto electrónico e a distancia, conseguir información sobre os requisitos esixidos para o exercicio da súa actividade, así como poder realizar todos os precisos para acceder ás actividades de servizos e ao seu exercicio.

A Directiva de Servizos foi incorporada ao ordenamento xurídico español mediante a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, denominada Lei Paraugas (BOE do 24 de novembro de 2009). No art. 18 desta Lei establece que as autoridades competentes –Administraciones Públicas e Colexios Profesionais - deben garantir que os prestadores de servizos poidan, a través do portelo único:

  1. Obter toda a información e formularios necesarios para o acceso e exercicio da súa actividade.
  2. Presentar toda a documentación e solicitudes necesarias.
  3. Coñecer o estado de tramitación dos procedementos en que teña a condición de interesado, e recibir a correspondente notificación dos actos de trámite preceptivo e a resolución dos mesmos polo órgano administrativo competente.

Mentres que o art. 19 da Lei Paraugas dispón que os prestadores e os destinatarios teñen o dereito a obter, a través do portelo único, a seguinte información, que deberá ser clara e inequívoca:

  1. Os requisitos aplicables aos prestadores establecidos en territorio español, en especial os relativos aos trámites necesarios para acceder ás actividades de servizos e o seu exercicio, así como os datos das autoridades competentes que permitan pórse en contacto directamente con elas.
  2. Os medios e condicións de acceso aos rexistros e bases de datos públicos relativos aos prestadores e aos servizos.
  3. As vías de reclamación e os recursos que poderán interporse en caso de litixio entre as autoridades competentes e o prestador ou o destinatario, ou entre un prestador e un destinatario, ou entre prestadores.
  4. Os datos das asociacións sectoriais de prestadores de servizos e as organizacións de consumidores que presten asistencia aos prestadores e destinatarios dos servizos.

Así mesmo, facilitarase que os prestadores e os destinatarios poidan obter a través dos portelos únicos doutros Estados membros da UE, o acceso a esta mesma información e procedementos nos devanditos países.