Serveis de la Ventanilla Única

Dins de l'objectiu de simplificació administrativa perseguit per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), destaca l'establiment d'un sistema de finestreta única que permeti als prestadors de serveis, a través d'un únic punt electrònic ia distància, recollir informació sobre els requisits exigits per a l'exercici de la seva activitat, així com poder realitzar tots els necessaris per accedir a les activitats de serveis i al seu exercici.

La Directiva de Serveis ha estat incorporada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, anomenada Llei Paraigües (BOE de 24 novembre 2009 ). En l'art. 18 d'aquesta Llei estableix que les autoritats competents-administracions públiques i Col.legis Professionals-han de garantir que els prestadors de serveis puguin, a través de la finestreta única:

  1. Obtenir tota la informació i formularis necessaris per a l'accés i exercici de la seva activitat.
  2. Presentar tota la documentació i sol.licituds necessàries.
  3. Conèixer l'estat de tramitació dels procediments en què tingui la condició d'interessat, i rebre la corresponent notificació dels actes de tràmit preceptius i la resolució dels mateixos per l'òrgan administratiu competent.

mentre que l'art. 19 de la Llei Paraigües disposa que els prestadors i els destinataris tenen el dret a obtenir, a través de la finestreta única, la següent informació, que haurà de ser clara i inequívoca:

  1. Els requisits aplicables als prestadors establerts en territori espanyol, en especial els relatius als tràmits necessaris per accedir a les activitats de serveis i el seu exercici, així com les dades de les autoritats competents que permetin posar-se en contacte directament amb elles.
  2. Els mitjans i condicions d'accés als registres i bases de dades públiques relatives als prestadors i als serveis.
  3. Les vies de reclamació i els recursos que es poden interposar en cas de litigi entre les autoritats competents i el prestador o el destinatari, o entre un prestador i un destinatari, o entre prestadors.
  4. Les dades de les associacions sectorials de prestadors de serveis i les organitzacions de consumidors que prestin assistència als prestadors i destinataris dels serveis.

Així mateix, es facilitarà que els prestadors i els destinataris puguin obtenir a través de les finestretes úniques d'altres estats membres de la UE, l'accés a aquesta mateixa informació i procediments en aquests països.