Estrutura Colexiala

A Organización Colexial Da Arquitectura Técnica

Organización Colexiala

O colectivo profesional de Arquitectos Técnicos colexiados ascende hoxe (Novembro 2009), aproximadamente, a 57.500 ejercientes en toda España. A estrutura colexial está formada por cincuenta e cinco Colexios Oficiais, que se coordinan polo Consello Xeral, e que teñen a consideración de Corporacións de Dereito Público.

Existen ademais organizacións profesionais a nivel das Comunidades Autónomas (“Consellos Autonómicos de Colexios”), creadas unhas por imperativo da súa propia lexislación e outras por vontade dos Colexios radicados no seu territorio en tanto promílganse as leis reguladoras das mesmas, a teor do que se dispón nos respectivos Estatutos de Autonomía.

Todas as indicadas Corporacións Profesionais, ademais das funcións de ordenación e control do exercicio e deontología profesional, configíranse como entidades ao servizo dos colexiados, que realizan a través do rexistro dos encargos de traballo e visado das documentacións técnicas, da xestión voluntaria de cobramento de honorarios, do asesoramento e apoio en aspectos xurídicos, laborais e fiscais, do acceso a través de redes informáticas a bases de datos nacionais e estranxeiras e da realización de cursos de posgrao. A promoción de actividades técnicas e culturais, o sostemento de bibliotecas especializadas, a colaboración coas Administracións Públicas e Centros de Ciencia e Tecnoloxía, especialmente coas Escolas Universitarias de Arquitectura Técnica, a recuperación e publicación de textos inéditos ou raros, a difusión de noticias a través dos seus propios medios, boletíns e revistas, a celebración de exposicións e certames, etc., configuran a faceta de prestacións á Sociedade que os nosos Colexios, así mesmo, atenden.

Para os efectos da aplicación da Normativa Comunitaria sobre dereito de establecemento e exercicio profesional en España dos técnicos doutros países da UE, cuxa titulación sexa homologable á Arquitectura Técnica, o Consello Xeral asume as funcións de intervención e control que para ese fin outórganlle as disposicións legais españolas.

Os Colexios teñen a súa sede en cada capital de provincia, a excepción dos de Gran Canaria, Fuerteventura, Eivissa, Lanzarote, Menorca e das Terres de L'Ebre, estando en Madrid a do Consello Xeral, réxense por Estatutos aprobados por Real decreto 1471/1977, do 13 de maio; reformados polo Real decreto 497/1983, do 16 de febreiro; o Real decreto 542/2001, do 18 de maio; e o Real decreto …./2009, do 30 de outubro.

É importante destacar o esforzo que a organización profesional desenvolve para promover actividades encamiñadas á reciclaxe e á formación permanente dos colexiados, en moitos casos en colaboración coas Universidades, a fin de manter un elevado nivel de cualificacións e competitividade na súa capacitación profesional. Funcionan para iso diversas Comisións que traballan en temas de tecnoloxía e medio ambiente; formación, docencia e actividades posgrao; exercicio profesional (economía e control de calidade da edificación, seguridade, etc.); relacións internacionais; información; aplicación da LOE, etc... Para iso dispón dos recursos humanos, técnicos e económicos que se precisan.

Os aspectos de previsión social e de aseguramento da responsabilidade civil profesional son atendidos por sendas entidades creadas a instancia da Organización profesional, que revisten a forma xurídica mutual, das que PREMAAT (Previsión Mutua de Aparelladores e Arquitectos Técnicos) cobre as necesidades de previsión social dos colexiados (xubilación, viuvez, enfermidades e outras continxencias), mentres que que MUSAAT (Mutua de Seguros a Prima Fixa), dedica basicamente a súa actividade á cobertura do aseguramento voluntario da responsabilidade civil derivada do exercicio profesional por parte dos colexiados, aínda que tamén dispón de aseguramento para outras continxencias como seguro decenal da construción, automóbiles, multirrisco, accidentes, etc.

A Organización profesional conta cun órgano de información periódica, a revista CEMBA, que se edita polo Consello Xeral, Premaat e Musaat, e que se distribúe entre a totalidade do colectivo.

Ademais, os Colexios e as Organizacións Profesionais Autonómicas contan con revistas ou boletíns informativos de carácter periódico para os seus colexiados.

O Consello Xeral

O colectivo profesional de Arquitectos Técnicos, representado polo Consello Xeral, participa activamente, tanto a nivel nacional como internacional nun amplo abano de actividades relacionadas cos distintos aspectos da construción.

En España, o Consello Xeral é membro de institucións tales como a Asociación De Acogida Social Bizitza Berria (AEC),-de cuxo Grupo de Construción ostenta a Secretaría-, a Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR),-participando con expertos en cantos Comités Técnicos relaciónanse co noso sector-, a Asociación Técnica Española do Pretensado (ATEP), a Asociación Científica Técnica de Formigón Estrutural (ACHE), os Comités de Goberno das Marcas de Calidade coordinada polo Instituto Eduardo Torroja (CIETAN, CIETSID, etc.) e dos Selos INCE do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo, os Comités derivados dos Convenios de colaboración con entidades públicas, como a Real Academia Española, o Instituto de Seguridade e Hixiene, diversas Universidades españolas, etc., etc.

O Consello Xeral mantén estreita relación coas organizacións de profesionais afíns nos estados comunitarios, sendo membro das seguintes asociacións de ámbito europeo ou mundial:

AEEBC (Asociación Europea de Expertos en Construción e en Edificación) CEBC (Consorcio Europeo de Control de Calidade), CEEC (Consello Europeo de Economistas da Construción) CIB (Consello Internacional para a Investigación e Desenvolvemento na Edificación) iiSBE (Iniciativa Internacional por un Medio Sostible na Edificación) TEGoVA (Grupo Europeo de Asociacións de Taxadores) Dentro das estruturas de apoio profesional promovidas polos Colexios Oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos e polo Consello Xeral, debe destacarse o o Instituto de Investigación e Control da Edificación, AIE, que no Consello Xeral desempeña as tarefas do Gabinete Técnico da Corporación.