Estructura Col·legial

L'organització Colegial De L'arquitectura Tècnica

Organització Colegial

El col.lectiu professional d'Arquitectes Tècnics col.legiats puja avui (Novembre 2009), aproximadament, a 57.500 exercents a tot Espanya. L'estructura col legial està formada per cinquanta-cinc Colegios Oficiales, que es coordinen pel Consell General, i que tenen la consideració de Corporacions de Dret Públic.

Existeixen a més organitzacions professionals a nivell de les comunitats autònomes ( "Consells Autonòmics de Colegios"), creades unes per imperatiu de la seva pròpia legislació i altres per voluntat dels Col.legis radicats en el seu territori en tant es promulguen les lleis reguladores de les mateixes, segons el que disposen els respectius Estatuts d'Autonomia.

Totes les ressenyades Corporacions Professionals, a més de les funcions d'ordenació i control de l'exercici i deontologia professional, es configuren com a entitats al servei dels col.legiats, que realitzen a través del registre dels encàrrecs de treball i visat de les documentacions tècniques, de la gestió voluntària de cobrament d'honoraris, l'assessorament i suport en aspectes jurídics, laborals i fiscals, de l'accés a través de xarxes informàtiques a bases de dades nacionals i estrangeres i de la realització de cursos de postgrau. La promoció d'activitats tècniques i culturals, el sosteniment de biblioteques especialitzades, la col.laboració amb les administracions públiques i Centres de Ciència i Tecnologia, especialment amb les Escoles Universitàries d'Arquitectura Tècnica, la recuperació i publicació de textos inèdits o estranys, la difusió de notícies a través dels seus propis mitjans, butlletins i revistes, la celebració d'exposicions i certàmens, etc., configuren la faceta de prestacions a la Societat que els nostres Col.legis, així mateix, atenen.

A efectes de l'aplicació de la Normativa Comunitària sobre dret d'establiment i exercici professional a Espanya dels tècnics d'altres països de la UE, la titulació sigui homologable a l'Arquitectura Tècnica, el Consell General assumeix les funcions de intervenció i control que a l'efecte li atorguen les disposicions legals espanyoles.

Els col.legis tenen la seva seu a cada capital de província, a excepció dels de Gran Canària, Fuerteventura, Eivissa, Lanzarote, Menorca i de les Terres de L'Ebre, estant a Madrid la del Consell General, es regeixen pels Estatuts aprovats per Reial Decret 1471/1977, de 13 de maig, reformats pel Reial Decret 497/1983, de 16 de febrer, el Reial Decret 542/2001, de 18 de maig, i el Reial Decret ... ./2009, de 30 d'octubre.

És important destacar l'esforç que l'organització professional desenvolupa per promoure activitats encaminades al reciclatge ia la formació permanent dels col.legiats, en molts casos en col.laboració amb les universitats, per tal de mantenir un elevat nivell de qualificacions i competitivitat en la seva capacitació professional. Funcionen per a això diverses Comissions que treballen en temes de tecnologia i medi ambient; formació, docència i activitats postgrau; exercici professional (economia i control de qualitat de la edificació, seguretat, etc.), relacions internacionals; informació; aplicació de la LOE, etc ... Per això disposa dels recursos humans, tècnics i econòmics que es necessiten.

Els aspectes de previsió social i d'assegurament de la responsabilitat civil professional són atesos per sengles entitats creades a instància de l'Organització professional, que revesteixen la forma jurídica mutual, de les quals PREMAAT (Previsió Mútua d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics) cobreix les necessitats de previsió social dels col.legiats (jubilació, viduïtat, malalties i altres contingències), mentre que MUSAAT (Mútua d'Assegurances a Prima Fixa), dedica bàsicament la seva activitat a la cobertura de l'assegurament voluntari de la responsabilitat civil derivada de l'exercici professional per part dels col.legiats, encara que també disposa d'assegurament per a altres contingències com assegurança decennal de l' construcció, automòbils, multirisc, accidents, etc.

L'Organització professional compta amb un òrgan d'informació periòdica, la revista encavallada, que s'edita pel Consell General, PREMAAT i MUSAAT, i que es distribueix entre la totalitat del col.lectiu.

A més, els Col.legis i les Organitzacions Professionals Autonòmiques tenen revistes o butlletins informatius de caràcter periòdic per als seus col.legiats.

El Consell General

El col.lectiu professional d'Arquitectes Tècnics, representat pel Consell General, participa activament, tant a nivell nacional com internacional en un ampli ventall de activitats relacionades amb els diferents aspectes de la construcció.

A Espanya, el Consell General és membre d'institucions com ara la Associació Espanyola per a la Qualitat (AEC),-de el Grup de Construcció ostenta la Secretaria-, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR),-participant amb experts en tots els Comitès Tècnics es relacionen amb el nostre sector-, l'Associació Tècnica Espanyola del Pretensat (ATEP), l'Associació Científic Tècnica de Formigó Estructural (ACHE), els Comitès de Govern de les Marques de Qualitat coordinades per l'Institut Eduardo Torroja (CIETAN, CIETSID, etc.) i dels Segells INCE del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, els Comitès derivats dels convenis de col.laboració amb entitats públiques, com la Reial Acadèmia Espanyola, l'Institut de Seguretat i Higiene, diverses universitats espanyoles, etc., etc.

El Consell General manté estreta relació amb les organitzacions de professionals afins en els estats comunitaris, sent membre de les següents associacions d'àmbit europeu o mundial:

AEEBC (Associació Europea d'Experts en construcció i en Edificació) CEBC (Consorci Europeu de Control de Qualitat), CEEC (Consell Europeu d'Economistes de la Construcció) CIB (Consell Internacional per a la Recerca i Desenvolupament en l'Edificació) iiSBE (Iniciativa Internacional per un Entorn Sostenible a l'Edificació) TEGoVA (Grup Europeu d'Associacions de Taxadors) Dins de les estructures de suport professional promogudes pels Colegios Oficiales de Aparelladors i Arquitectes Tècnics i pel Consell General, cal destacar el Institut d' Investigació i Control de l'Edificació, AIE, que en el Consell General exerceix les tasques del Gabinet Tècnic de la Corporació.