Exercer en España

Condicións para exercer no estado español

COLEXIACIÓN OBRIGATORIA

A obrigatoriedade de colexiación establécese no artigo 3 da Lei 2/1974 de Colexios Profesionais:

“2. Será requisito indispensable para o exercicio das profesións estar incorporado ao colexio profesional correspondente cando así o estableza unha lei estatal. A cota de inscrición ou colexiación non poderá superar en ningún caso os custos asociados á tramitación da inscrición. Os colexios disporán os medios necesarios para que os solicitantes poidan tramitar a súa colexiación por vía telemática, de acordo co previsto no artigo 10 desta lei.

3. Cando unha profesión se organice por colexios territoriais, bastará a incorporación a un só deles, que será o do domicilio profesional único ou principal, para exercer en todo o territorio español. Para estes efectos, cando nunha profesión só existan colexios profesionais nalgunhas comunidades autónomas, os profesionais rexeranse pola lexislación do lugar onde teñan establecido o seu domicilio profesional único ou principal, o cal bastará para exercer en todo o territorio español.

Os colexios non lles poderán exixir aos profesionais que exerzan nun territorio diferente ao de colexiación ningunha comunicación nin habilitación nin o pagamento de contraprestacións económicas distintas daquelas que exixan habitualmente aos seus colexiados pola prestación dos servizos de que sexan beneficiarios e que non estean cubertos pola cota colexial.

Nos supostos de exercicio profesional en territorio distinto ao de colexiación, para os efectos de exercer as competencias de ordenación e potestade disciplinaria que corresponden ao colexio do territorio en que se exerza a actividade profesional, en beneficio dos consumidores e usuarios, os colexios deberán utilizar os oportunos mecanismos de comunicación e os sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos na Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. As sancións impostas, de ser o caso, polo colexio do territorio en que se exerza a actividade profesional producirán efectos en todo o territorio español.

4. No caso de desprazamento temporal dun profesional doutro Estado membro da Unión Europea, atenderase ao disposto na normativa vixente en aplicación do dereito comunitario relativa ao recoñecemento de cualificacións.”

Os profesionais establecidos legalmente noutro Estado membro da UE que se despracen ao territorio español para exercer, de maneira temporal ou ocasional, a profesión regulada de Arquitecto Técnico, están dispensados de colexiación, aínda que deberá efectuarse unha inscrición temporal automático da declaración previa que debe presentar ante o Ministerio de Vivenda. Estes profesionais estarán suxeitos ás normas profesionais españolas, de carácter xurídico ou administrativo, incluíndo as que regulan a súa responsabilidade e a protección e seguridade do consumidor, así como as disposicións disciplinarias. (Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de setembro de 2005, relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais).


VISADO COLEXIAL

O visado colexial constitúe unha das funcións atribuídas aos Colexios Profesionais polo art. 5 da súa Lei reguladora (Lei 2/1974) Supón «un acto corporativo de natureza interna» (STS 27 de decembro de 1989), ou, o devandito doutro xeito, «un acto colexial de control da actividade profesional dos colexiados »(STS 5 de xullo de 1994).

A Lei 25/2009, denominada “Lei Ómnibus”, introduxo un novo artigo na Lei estatal de Colexios Profesionais que regula o visado colexial. Trátase do art. 13 “Visado”, que dispón que:

«Artigo 13. Visado.

Os colexios de profesións técnicas visarán os traballos profesionais no seu ámbito de competencia unicamente cando se solicite por petición expresa dos clientes, incluídas as administracións públicas cando actúen como tales, ou cando así o estableza o Goberno mediante real decreto, logo de consulta aos colexiados afectados, de acordo cos seguintes criterios: a.Que sexa necesario por existir unha relación de causalidade directa entre o traballo profesional e a afectación á integridade física e seguridade das persoas.Conxugando a vixente normativa legal e estatutaria de aplicación, cabe entender que:

b.Que se acredite que o visado é o medio de control máis proporcionado.

En ningún caso os colexios, por si mesmos ou a través das súas previsións estatutarias, poderán impor a obriga de visar os traballos profesionais. 2. O obxecto do visado é comprobar, cando menos: a.A identidade e habilitación profesional do autor do traballo, utilizando para iso os rexistros de colexiados previstos no artigo 10.2.

b.A corrección e integridade formal da documentación do traballo profesional de acordo coa normativa aplicable ao traballo de que se trate.

En todo caso, o visado expresará claramente cal é o seu obxecto, detallando que extremos son sometidos a control, e informará sobre a responsabilidade que, de acordo co previsto no número seguinte, asume o colexio. En ningún caso comprenderá os honorarios nin as demais condicións contractuais, cuxa determinación queda suxeita ao libre acordo entre as partes, nin tampouco comprenderá o control técnico dos elementos facultativos do traballo profesional. 3. En caso de danos derivados dun traballo profesional que visase o colexio, no cal resulte responsable o autor del, o colexio responderá subsidiariamente dos danos que teñan a súa orixe en defectos que deberían ter sido postos de manifesto polo colexio ao visar o traballo profesional, e que garden relación directa cos elementos que se visaron nese traballo concreto.4. Cando o visado colexial sexa preceptivo, o seu custo será razoable, non abusivo nin discriminatorio. Os colexios farán públicos os prezos dos visados dos traballos, que poderán tramitarse por vía telemática.»

No que respecta aos traballos que deben obrigatoriamente someterse a visado, a Lei de Colexios Profesionais foi desenrolada polo Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio (B.O.E. 6-8-2010).


DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

É fin esencial dos Colexios a ordenación do exercicio das profesións de Aparellador, Arquitecto Técnico e Enxeñeiro de Edificación, e a protección dos intereses dos usuarios dos servizos dos seus colexiados.

A Organización Colexial da Arquitectura Técnica propugna un exercicio profesional ético, rigoroso, altamente cualificado e independente, para o cal aprobou as normas deontolóxicas de actuación profesional, cuxo estrito cumprimento resulta obrigatoria para todos os profesionais colexiados:


Normas Deontologicas