Exercir a Espanya

Condicions per a exercir en l'estat espanyol

COL · LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA

L'obligatorietat de colegiación s'estableix en l'apartat 2n de l'article 3 de la Llei 2/1974 de Col·legis Professionals:

«2. És requisit indispensable per a l’exercici de les professions estar incorporat al col•legi professional corresponent quan ho estableixi una llei estatal. La quota d’inscripció o col•legiació no pot superar en cap cas els costos associats a la tramitació de la inscripció. Els col•legis han de disposar els mitjans necessaris perquè els sol•licitants puguin tramitar la seva col•legiació per via telemàtica, d’acord amb el que preveu l’article 10 d’aquesta Llei.

3. Quan una professió s’organitzi per col•legis territorials, és suficient la incorporació a un de sol, que ha de ser el del domicili professional únic o principal, per exercir en tot el territori espanyol. A aquests efectes, quan en una professió només hi hagi col•legis professionals en algunes comunitats autònomes, els professionals es regeixen per la legislació del lloc on tinguin establert el domicili professional únic o principal, cosa que és suficient per exercir en tot el territori espanyol.

Els col•legis no poden exigir als professionals que exerceixin en un territori diferent del de col•legiació cap comunicació ni habilitació ni tampoc el pagament de contraprestacions econòmiques diferents de les que exigeixin habitualment als seus col•legiats per la prestació dels serveis dels quals siguin beneficiaris i que no estiguin coberts per la quota col•legial.

En els supòsits d’exercici professional en un territori diferent al de col•legiació, als efectes d’exercir les competències d’ordenació i potestat disciplinària que corresponen al col•legi del territori en el qual s’exerceixi l’activitat professional, en benefici dels consumidors i usuaris, els col•legis han d’utilitzar els oportuns mecanismes de comunicació i els sistemes de cooperació administrativa entre autoritats competents que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. Les sancions imposades, si s’escau, pel col•legi del territori en el qual s’exerceixi l’activitat professional tenen efectes en tot el territori espanyol.

4. En el cas de desplaçament temporal d’un professional d’un altre Estat membre de la Unió Europea, cal atenir-se al que disposa la normativa vigent en aplicació del dret comunitari relativa al reconeixement de qualificacions.»

Los professionals establerts legalment en un altre Estat membre de l'UE que es desplacin al territori espanyol per a exercir, de manera temporal o ocasional, la professió regulada d'Arquitecte Tècnic, estan dispensats de col•legiació, encara que se n'haurà d'efectuar una inscripció temporal automàtica de la declaració prèvia que ha de presentar davant del Ministeri d'Habitatge. Aquests professionals estaran subjectes a les normes professionals espanyoles, de caràcter jurídic o administratiu, incloent les que regulen la seva responsabilitat i la protecció i seguretat del consumidor, així com les disposicions disciplinàries. (Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel que s'incorpora a l'ordenació jurídica espanyola la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals).


VISAT COLEGIAL

El visat col·legial constitueix una de les funcions atribuïdes als Col·legis Professionals per l'art. 5 de la seva Llei reguladora (Llei 2/1974)

Suposa «un acte corporatiu de naturalesa interna» (STS 27 desembre 1989), o, dit d'una altra manera, «un acte col·legial de control de l'activitat professional dels col·legiats» (STS 5 juliol 1994). La Llei 25/2009, denominada “Llei Omnibus”, ha introduït un nou article en al Llei estatal de Col·legis professionals que regula el visat col·legial. Es tracta de l’art. 13 “visat”, que disposa que:

«Article 13. Visat.

1. Els col•legis de professions tècniques han de visar els treballs professionals en el seu àmbit de competència únicament quan se sol•liciti per petició expressa dels clients, incloses les administracions públiques quan actuïn com a tals, o quan així ho estableixi el Govern mitjançant reial decret, amb la consulta prèvia als col•legiats afectats, d’acord amb els criteris següents: a.Que sigui necessari perquè hi ha una relació de causalitat directa entre el treball professional i l’afectació a la integritat física i seguretat de les persones.

b.Que s’acrediti que el visat és el mitjà de control més proporcionat.

En cap cas, els col•legis, per si mateixos o a través de les seves previsions estatutàries, poden imposar l’obligació de visar els treballs professionals.

2. L’objecte del visat és comprovar, almenys: a.La identitat i habilitació professional de l’autor del treball, utilitzant per a això els registres de col•legiats que preveu l’article 10.2.

b.La correcció i integritat formal de la documentació del treball professional d’acord amb la normativa aplicable al treball de què es tracti.

En tot cas, el visat ha d’expressar clarament quin és el seu objecte, amb el detall de quins aspectes són sotmesos a control, i ha d’informar sobre la responsabilitat que, d’acord amb el que preveu l’apartat següent, assumeix el col•legi. En cap cas ha d’incloure els honoraris ni les altres condicions contractuals, la determinació dels quals està subjecta al lliure acord entre les parts, ni tampoc ha d’incloure el control tècnic dels elements facultatius del treball professional.

3. En cas de danys derivats d’un treball professional que hagi visat el col•legi, en el qual resulti responsable l’autor d’aquest, el col•legi respon subsidiàriament dels danys que tinguin l’origen en defectes que haurien hagut de ser posats de manifest pel col•legi en visar el treball professional, i que guardin relació directa amb els elements que s’han visat en aquest treball concret.

4. Quan el visat col•legial sigui preceptiu, el seu cost ha de ser raonable, no abusiu ni discriminatori. Els col•legis han de fer públics els preus dels visats dels treballs, que s’han de poder tramitar per via telemàtica.»

En el que es refereix als treballs que s’han de visar obligatoriament, la Llei de Col•legis professionals estatal ha estat desenvolupat pel Real Decret 1000/2010, de 5 d’agost sobre el visat col•legial obligatori (B.O.E. 6-8-2010)


DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

És finalitat essencial dels Col·legis l'ordenació de l'exercici de les professions d'Aparejador, Arquitecte Tècnic i Enginyer d'Edificació, i la protecció dels interessos dels usuaris dels serveis de seus col·legiats.

L'Organització Col·legial de l'Arquitectura Tècnica propugna un exercici professional ètic, rigorós, altament qualificat i independent, per al qual ha aprovat les normes deontològiques d'actuació professional, l'estricte compliment de la qual resulta obligatori per a tots els professionals col·legiats:


Normas Deontologicas